Pin It

Krediti za male poduzetnikeIscrpan pregled ponude domaćih banaka za male i srednje poduzetnike. Što nude komercijalne banke a što Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) za potrebe malih i srednjih poduzetnika.

Hypo Alpe-Adria banka svojim klijentima iz segmenta malog i srednjeg poduzetništva nudi sve vrste kredita, usluge platnog prometa, dnevno-noćne trezore, garantno i dokumentarno-akreditivno poslovanje, brojne kreditne linije, a sve to uz pojačanu suradnju sa županijama i jedinicama lokalne uprave i samouprave te Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj. Uz zahtjeve za kratkoročne kredite i zahtjeve za reprogramiranje postojećih kredita Hypo sudjeluje i u dugoročnim financiranjima, i to pretežno programima HBOR-a i ministarstava zbog povoljnijih, subvencioniranih kamata i dužeg roka otplate. Banka je uključena u velik broj projekata poticanja poduzetništva koje provodi u suradnji s lokalnim nadležnim institucijama. Osnovna podjela kredita za segment malog i srednjeg poduzetništva je na kratkoročne, u pravilu do jedne godine, koji se odobravaju za održavanje tekuće likvidnosti i financiranje kratkotrajne imovine. Dugoročni krediti do deset ili 15 godina, ako ide preko raznih programa, odobravaju se za nova ulaganja u dugotrajnu imovinu, odnosno nove investicijske cikluse.

Zagrebačka banka nudi kreditne proizvode koji su uvjetima prilagođeni različitim poslovnim potrebama malih poduzetnika, od prevladavanja kratkoročnih potreba za likvidnošću, financiranja investicija, preko nenamjenskog financiranja, kreditiranja dugoročnih sredstava do posebnih kreditnih programa u suradnji s, primjerice, HBOR-om. U svoju su ponudu uvrstili proizvode financiranja za potencijalne korisnike nepovratnih sredstava iz fondova Europske unije, ali i za ponuditelje usluga i roba te izvođače radova. "Usto radimo na jačanju suradnje s obrtnicima te smo u pripremi za izdavanje prve obrtničke kartice u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, koja će obrtnicima dati mnogobrojne opcije za plaćanje i kupnju na prodajnim mjestima naših partnera uz popuste", rekao je direktor segmenta poduzetničkog bankarstva Nenad Mećava. Nude sve kreditne proizvode za poboljšanje likvidnosti, od mikrokredita za najmanje poduzetnike preko "overdrafta" do kredita za trajna obrtna sredstva koji omogućavaju najbolju usklađenost izvora financiranja i imovine u koju su sredstva poduzetnika uložena.

Raiffeisen banka malim i srednjim poduzetnicima nudi kredit s fleksibilnim rokom otplate do deset godina koji olakšava financiranje potreba za obrtnim sredstvima i investicijama. Što se tiče kratkoročnog financiranja, tu su dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, kredit za obrtna sredstva i revolving kredit. Kao dugoročno financiranje RBA nudi investicijski kredit za financiranje investicijskih ulaganja u razvoj poslovanja.

Privredna banka Zagreb (PBZ) svojim klijentima poduzetnicima nudi široku ponudu kreditnih proizvoda za financiranje tekućeg poslovanja kao i za financiranje investicija i projekata. U PBZ-u posebno ističu kreditnu liniju koju imaju zaključenu s EBRD-om kojom uz povoljne kamate stope omogućavaju i do 20 posto nepovratne subvencije glavnice kredita. Vrijeme realizacije za kratkoročne kredite, nakon predaje potrebnih dokumenata, skratili su na 48 sati. Kamatne stope na kredite ovise o bonitetu korisnika kredita i vrsti kredita, a kreću se od četiri posto za subvencionirane kreditne linije koje imaju zaključene s udrugama, gradovima i općinama i partnerima. Posljednjih godina razvili su kreditne linije za financiranje poljoprivredne proizvodnje, čije je korištenje omogućeno jedinstvenom karticom AGRO kod ugovornih dobavljača. Korisnicima poslovnih kartica American Express PBZ je omogućio korištenje kredita koji se ugovaraju na prodajnim mjestima American Expresa, a odobravanje kredita se obavlja jednim telefonskim pozivom i potpisom ugovora.

Erste banka u svojoj ponudi ima kratkoročno i dugoročno financiranje. "Od proizvoda namijenjenih segmentu malog i srednjeg poduzetništva izdvojili bismo 'Plavo-zeleni kredit', 'Lokalni projekti razvoja - ugovori sa županijama' i 'Izvozni paket'", kaže Anita Markota-Štriga, direktorica direkcije malog poduzetništva. Plavo-zeleni kredit namijenjen je zatvaranju financijske konstrukcije poljoprivredno-ribarsko-prehrambenih projekata koji se prijavljuju za sufinanciranje iz poljoprivrednih pretpristupnih programa. Od 2011. nude i HBOR-ovu kreditnu liniju za korisnike programa IPARD s još povoljnijim kamatnim stopama. Nadalje, Erste banka je potpisala ugovore s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te Ministarstvom gospodarstva o suradnji na projektima financiranja malog i srednjeg poduzetništva. Riječ je o lokalnim projektima razvoja "Malo gospodarstvo" i "Mikrokreditiranje", kojim proizvodni obrti, mala i srednja trgovačka društva te zadruge mogu dobiti kredit sa subvencioniranom kamatnom stopom.

Société Générale - Splitska banka ima u svojoj ponudi za male i srednje poduzetnike širok spektar mogućnosti financiranja kratkoročnim i dugoročnim kreditima. Od kratkoročnih kredita izdvajaju kunske i devizne revolving kredite te kratkoročne kredite za obrtna sredstva. Dugoročni investicijski krediti se mogu realizirati kao čisti komercijalni krediti redovnim bankovnim kanalima, ali i različitim modelima tzv. županijskih kredita od kojih su najčešći po programu "Lokalni projekti razvoja - malo gospodarstvo" te "Zeleni krediti namijenjeni poljoprivrednom sektoru i agroturizmu. "Isto tako smo uključeni u razne programe kreditiranja po aktualnim modelima HBOR-a. SG - Splitska banka u ponudi ima i financiranje leasingom te razne modele faktoringa. Zapravo možemo reći da imamo sve kreditne linije koje moderno bankarstvo zahtijeva", objašnjava Tomislav Aljinović, direktor odjela malog poduzetništva i obrta.

Duži rok otplate - HBOR-ovih deset programa


Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) za potrebe malih i srednjih poduzetnika nudi deset programa kreditiranja. Prednost tih programa za male i srednje poduzetnike očituje se dužim rokovima otplate do deset godina, a prema pojedinim programima čak i do 15 godina. Tu su i niže kamatne stope koje se ovisno o namjeni i području ulaganja kreću u rasponu od dva do četiri posto. Realizacija odobrenja kredita ovisi o tome odobrava li se kredit preko poslovne banke ili izravno, a obrada kreditnog zahtjeva traje do mjesec dana ovisno o tome je li dostavljena uredna i potpuna dokumentacija. Uzimajući u obzir odobrene kredite po svim kreditnim programima, proizlazi da je HBOR od osnutka do kraja 2010. za potrebe malih i srednjih poduzetnika odobrio gotovo 15.000 kredita u ukupnom iznosu od oko 25 milijardi kuna. HBOR je prošle godine malim i srednjim poduzetnicima odobrio gotovo tri milijarde kuna kredita, što predstavlja 45% ukupno odobrenih sredstava od 6,6 milijardi kuna, odnosno kada govorimo o broju odobrenih kredita u 2010., od ukupno 1606 odobrenih kredita njih 1177 je odobreno malim i srednjim poduzetnicima, što čini 73% ukupno odobrenih kredita.

Autorica: Antonela Zečević, Poslovni dnevnik


Pratite nas

 facebook twitter youtube linkedin google